Deklaracja Dostępności

Cmentarz Komunalny w Częstochowie, ul. Radomska 117, 42-210 Częstochowa,  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Cmentarz Komunalny w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

 • niektóre dokumenty były umieszczane w postaci skanów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Franczyk, adam. franczyk  @ ck-czestochowa. pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 366 68 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Cmentarz Komunalny ulica Radomska 117, 42-210 Częstochowa

Budynek administracji znajduje się po lewej stronie od bramy głównej cmentarza. Do budynku administracji jest jedno wejście od parkingu przy ulicy Radomskiej 117. Wejście nie posiada żadnych barier architektonicznych dla wózków. Wejście jest oszklone, pracownicy biura obsługi widzą wszystkie osoby wchodzące do budynku i wychodzące z budynku. Wejście prowadzi bezpośrednio do sali obsługi klienta, parter. Dla osób na wózkach dostępna jest sala obsługi klienta, toaleta za salą obsługi klienta, dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem administracji.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku administracji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście główne na cmentarz znajduje się od ulicy Radomskiej 117. Furtki boczne, po jednej, zlokalizowane są od ulicy Białostockiej i od ulicy Wejherowskiej. Szerokość furtek jest dostosowana do osób na wózkach. Kwatery grzebalne na cmentarzu znajdują się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych na przykład schodów. Toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane są od ulicy Wejherowskiej, wejście przez furtkę znajdującą się po lewej stronie od bramy wjazdowej do kostnicy lub od bramy głównej obchodząc budynek z kaplicami z prawej strony, pod dzwonnicą. Kaplice znajdują się na terenie cmentarza, na wprost bramy głównej od ulicy Radomskiej 117. Wejście do kaplic jest jedno w korytarz który prowadzi na wprost do kaplicy głównej, na prawo do kaplicy bocznej. Dla wózków dostęp jest do kaplic. Do zakrystii prowadzą trzy stopnie.

Wejście do biura krematorium znajduje się z prawej strony budynku z kaplicami, przechodząc pod dzwonnicą. Przy szklanych drzwiach z napisem krematorium znajduje się domofon przez który można przywołać pracownika obsługi.

Oznakowania kwater znajdują się w ich prawych narożnikach w postaci słupków granitowych o wysokości około jednego metra. Opisy alfanumeryczne kwater są wklęsłe. W godzinach pracy biura obsługi klienta jest możliwość asystowania pracownika na terenie cmentarza.

Podmiot Publiczny nie posiada aplikacji mobilnych.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Cmentarz Komunalny w Częstochowie.